1-DOMAIN (ALAN ADI):

Olmazsa olmazlar?n ba??nda, alan ad? (domain name) geliyor. Alan ad?, sizin sanal dünyadaki adresiniz.

Domain Al?rken Dikkat edilecek hususlar:

  • Seçece?iniz alan ad?, i?inize, sektörünüze markaya veya ürüne uygun olmal?d?r.
  • Birincil alan ad? içinde tire "-" bar?nd?rmamal?d?r.
  • Alan ad?n?z? olabildi?ince k?sa tutman?z faydan?zad?r. Uzun alan adlar?, hat?rlanma aç?s?ndan zordur
  • Seçti?iniz alan ad?n?n yanl?? telaffuz içeren versiyonlar?n? da sat?n almay? dü?ünmelisiniz.

2-HOSTING:
Hosting web sitenizin yay?nland??? depolama alanlar?d?r. Bu hizmeti veren ülkemizde ve dünyada çok say?da firma vard?r. Ödeme seçenekleri firmadan firmaya de?i?iklik gösterir. Ödemeler ayl?k olabildi?i gibi y?ll?k ta ödeme seçenekleri vard?r.

3- E-POSTA: e-posta adresi hosting firmalar?n?n standart hizmetlerinden biridir.
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir seklinde alabilirsiniz. Fakat e-posta’n?n alan?na ve a-posta adres say?s? hosting firmalar?nda farkl?l?k gösterir.

4- ?LET???M SAYFASI: Web sitenizde mutlaka bir ileti?im sayfas? olmal? ve mü?terileriniz buradan firman?z?n telefon, faks, e-posta ve Adres bilgilerine ula?abilmeli hatta kroki koyman?z firman?za gelecek mü?terilerin sizi kolay bulmas?n? sa?layaca??ndan tavsiye olunur.

5- REFERANSLARINIZ: Referanslar?n?z? yazman?z ba?ka insanlar?n da size güvenip ürün ve hizmetlerinizi ald???n? gösterir bu durum potansiyel mü?teriler güven verip tercih karar süresini k?salt?r. Hatta mü?terilerin görü?lerini sitenizde yazman?z daha da etkili olur