Web sitseniz için ikisi de önemlidir. Tasar?m? ne kadar güzel yaparsan?z yap?n içerik olarak zay?f bir sitenin ba?ar?l? olma ?ans? çok zordur.
Fakat tasar?m olarak zay?f bir site içeri?i iyi olursa ba?ar?l? olabilir. ?kisinin de güzel olmas? ba?ar? ?ans?n? artt?r?r tatbikî.
Di?er sitelerde olmayan farkl? içerikler ve özgün cümleler kurmaya özen gösterin.
Web sitenizi yapt?rd?ktan sonra onu arama motorlar?na kaydettirmeyi unutmay?n.
E?er web siteniz geç yükleniyor, hata mesajlar? veriyor ve kullan?lan renkler gözleri yoruyorsa ziyaretçiler sitenizde
çok durmayacak birço?u daha sayfa aç?lmadan sitenizi terk edecektir.
Web sayfalar?n?za anahtar kelimeler (keywordsler) eklerken içerikle uyumlu kelimeler kullanmaya dikkat edin ba?ar? ?ans?n?z? artt?r?r.1- ARAMA MOTORLARINA KAYIT:
Ziyaretçi say?s?n? artt?rmak ve sitenizi tan?tmak için arama motorlar?na kay?tl? olmal?s?n?z.
Dünyada birçok arama motoru olmakla birlikte en popüler olanlar?:
Google.com
Yahoo.com
Bing.com
ask.com
about.com

Dmoz.org her ne kadar arama motoru olmasa da birçok arama (ba?ta Google olmak üzere) motoru dmoz.org u ciddiye al?rlar ve orada hakk?n?zdaki yaz?lar? önemserler. Sitenizi dmoz.org gibi indekslere de kaydettirmeyi unutmay?n

2- SOSYAL MEDYAYI AKT?F KULLANINI: Facebook, twitter, Xing, Linkedin gibi sosyal medya sitelerinde hesaplar aç?p buralardan ?irketinizi tan?t?n.

3- REKLAM VER?N: ?nternette ba?ta Google olmak üzere bir çok reklam ajans? bulunmaktad?r. Buralarda sitenizle ilgili reklamlar verin.

4- SEKTÖREL PORTALLARA ÜYE OLUP S?TEN?Z? KAYDETT?R?N: Web sitenizin ait oldu?u kategoriye göre sekterel ve ?ehir site portallar?na örne?in (elektrikçiler, ?stanbul firmalar? gibi….)

5-KARTV?Z?T?N?ZE WEB S?TEN?Z? EKLEY?N: Kartvizitlerinizde web sitesi adresi ve e-posta bilgileri yoksa mutlaka ekleyin.1-DOMAIN (ALAN ADI):

Olmazsa olmazlar?n ba??nda, alan ad? (domain name) geliyor. Alan ad?, sizin sanal dünyadaki adresiniz.

Domain Al?rken Dikkat edilecek hususlar:

 • Seçece?iniz alan ad?, i?inize, sektörünüze markaya veya ürüne uygun olmal?d?r.
 • Birincil alan ad? içinde tire "-" bar?nd?rmamal?d?r.
 • Alan ad?n?z? olabildi?ince k?sa tutman?z faydan?zad?r. Uzun alan adlar?, hat?rlanma aç?s?ndan zordur
 • Seçti?iniz alan ad?n?n yanl?? telaffuz içeren versiyonlar?n? da sat?n almay? dü?ünmelisiniz.

2-HOSTING:
Hosting web sitenizin yay?nland??? depolama alanlar?d?r. Bu hizmeti veren ülkemizde ve dünyada çok say?da firma vard?r. Ödeme seçenekleri firmadan firmaya de?i?iklik gösterir. Ödemeler ayl?k olabildi?i gibi y?ll?k ta ödeme seçenekleri vard?r.

3- E-POSTA: e-posta adresi hosting firmalar?n?n standart hizmetlerinden biridir.
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir seklinde alabilirsiniz. Fakat e-posta’n?n alan?na ve a-posta adres say?s? hosting firmalar?nda farkl?l?k gösterir.

4- ?LET???M SAYFASI: Web sitenizde mutlaka bir ileti?im sayfas? olmal? ve mü?terileriniz buradan firman?z?n telefon, faks, e-posta ve Adres bilgilerine ula?abilmeli hatta kroki koyman?z firman?za gelecek mü?terilerin sizi kolay bulmas?n? sa?layaca??ndan tavsiye olunur.

5- REFERANSLARINIZ: Referanslar?n?z? yazman?z ba?ka insanlar?n da size güvenip ürün ve hizmetlerinizi ald???n? gösterir bu durum potansiyel mü?teriler güven verip tercih karar süresini k?salt?r. Hatta mü?terilerin görü?lerini sitenizde yazman?z daha da etkili olur


Mü?teri Tespiti:

 • Mü?terileriniz kimlerdir? (Ya? aral?klar?, gelir durumlar?, cinsiyetleri, meslekleri….)
 • ?htiyaçlar? neler?
 • Al??veri? s?kl?klar? nedir?
 • Web sitesinde durma süreleri ne kadar ?
 • Sat?n alma karar? verirken yard?ma ihtiyaç duyuyorlar m??
 • Kampanya ve indirimlere kar?? refleksleri neler?


Ürün sunumu: Ön planda tutulacak ve öncelik verilecek ürünler hangileri

Sat?? Destek  Sistemi: Sat?? öncesi ve sonras?nda mü?terilere destek nas?l olmal?? Hangi araçlar? kullanmal??

 • Online chat deste?i
 • Web form
 • E-Mail deste?i
 • Telefon deste?i
 • Faks

  bunlardan baz?lar? veya hepsi ile mü?terilere cevap verme.


Online sat??: Online sat?? olacak m?? Olacaksa Sipari?ler, vergi, teslimat ve ödeme nas?l yap?lacak? Sipari?lerin zaman?nda nas?l teslimi nas?l olmal??
Yoksa sadece ürün kataloglar? ve bilgilerin yer ald??? sayfalar m? olacak?

Gerçekle?tirme: Mü?teri beklentilerini yönetebilecek misiniz?  
Onlar?n beklentileri ve istekleri do?rulusunda web sitenizde ve ürünlerinizde gerekli de?i?imi sa?layabilecek misiniz ?

Pazarlama analizi: Sat?n alma sürecinden ne tip bilgiler edineceksiniz?
??inizi geli?tirmek için bu bilgiyi nas?l kullanacaks?n?z?


?lk olarak hedef kitlenizi belirleyin: Sitenizi hedef kitlenize göre dizayn edip haz?rlay?n.

Güncellemeleri ana sayfadan verin: Sitenizdeki güncellemeleri, sizle ilgili yeni haberleri sitenizin ana sayfas?nda verin. Sitenizi daha önce ziyaret etmi? olanlara yapt???n?z güncellemeleri bildirmeniz size puan kazand?racakt?r.

Resimlerin boyutlar? küçük olsun: Geç yüklenen resimler size puan kaybettirir. Bu yüzden dü?ük çözünürlükte resimler kullan?n.
Bir foto?raf sitesi haz?rl?yorsan?z yüksek çözünürlükte kaliteli resim koyabilirsiniz.
Çünkü gelen ziyaretçi bu nedenle geldi?i için s?k?nt? olmayacakt?r.

Sitenizin Arka Fonunda Müzik kullanmay?n: Sayfalarda kullanaca??n?z ses dosyalar? sitenizin geç aç?lmas?na sebep olur.
Dü?ük bant geni?li?i ile sizi ziyaret etmek isteyen ki?ilere vakit kaybettirirsiniz. ziyaretçiler sizin müzi?ini be?enmeyebilir.

Gerekmedikçe Java applet kullanmay?n.

Yaz?lar Önemli: Yaz?lar okunakl? ve sürekli olmal?. Sade ve anla??l?r ve dilbilgisi kurallar?na uygun yaz?lmal?.
Yaz?lar?n?z için, ziyaretçinizin bilgisayar?nda da olan standart fontlar? seçin.
Helvetica, arial gibi fontlar?n her bilgisayarda bulunmayabilece?ini unutmay?n, ya da alternatif fontlar sunun.

Sayfa Boyutlar?na Dikkat: Sayfalar?n?z?n boyutu 100 KB geçmesin. Boyut büyüdükçe, sayfan?n yüklenme süresi artacakt?r. Oysa büyük bir sayfa yerine, küçük bir kaç sayfa daha uygundur.

Do?ru ve Güncel Bilgiler Verin: Sitenizde abart?l? cümleler kullanmay?n ve yapmad???n?z hizmetleri satmad???n?z ürünleri varm?? gibi göstermeyin. ?tibar?n?z? zedelemeyin.