Web Tasar?m konusunda hizmet veren ekibimiz, genç ve dinamik kadrosu ile mü?terilerimize yard?mc?
olmaktan mutluluk duymaktad?r.
Mü?teri odakl? çal??arak önce onlar?n isteklerini do?rultusunda projeler haz?rl?yoruz.
Sonra da kendi bilgi ve tecrübemizi de ekleyerek h?zl? çal??an, görseli etkileyici ve kullan??l? web siteleri tasarl?yoruz.

ama hepsinden de önce mü?teri isteklerine dikkat ediyoruz.

Web Tasar?m ?lkemiz:

1- Mü?terilerimizin istekleri do?rultusunda haz?rlanan tasar?mlar
2- Yapt???m?z web sitelerinde yönetim paneli olmas?na (daha sonra hiç kimseye ihtiyaç duymadan sitede güncelleme yapabilmeleri için)
3- Seo (arama motoru optimizasyonu) uyumlulu?una (google ve di?er arama motorlar?nda üst s?ralarda ç?kabilmeleri için)
4- Sadelik ve ??kl??a: Ziyaretçilerin sitede durma süreleri çok k?sa oldu?undan arad?klar? ?eyi biran önce bulabilmeleri için sade olmas? gerekmektedir.
Ziyaretçiler üzerinde olumlu etki b?rakmas? için de ??k olmal?.

Web Tasar?m Politikam?z:

Sektördeki geli?meleri takip ederek teknolojiye ayak uydurmak.
Web Tasar?m dünyas?ndaki trendleri takip etmek.
Mü?teri memnuniyeti.

 

Bizi çekinmeden arayabilirsiniz sizlere yard?mc? olmaktan memnuniyet duyar?z.

?leti?im Bilgilerimiz:

Telefon: 0545 950 3180
Mail: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir